Chính sách thanh toán

Hình thức thanh toán : được bên mua và bên bán thỏa thuận theo từng lần mua hàng.

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản, tiền mặt, dùng máy cà thẻ POS, thanh toán khi nhận hàng, thanh toán trước khi nhận hàng.